The Palace of Art Jewelry 


NEWWWLOOK一向是时尚界的超级亮点,营造了对复古与摩登疯狂的追求与混搭效果,浓厚的英伦文化气质包围着一件件罕有甚至独一无二的珠宝作品。         
 
                
    
商店内部充满了典型'newwwlook style'奇特的细节​​和惊喜,即传统又复古,其中高级定制服务更是惊喜连连。
营业时间:10:00--22:00,周一至周日,全年。